Definicja Służby Społeczne

Służby społeczne – instytucje, organizacje lub zorganizowane grupy ludzi realizujące pracę socjalną.

Wyróżnia je indywidualizacja celów i metod działania, wynikająca ze specyfiki ich pracy — bezpośredniego kontaktu z osobami, którym jest świadczona pomoc.

Sfery działania służb społecznych

Służby społeczne działają w sferze:

 • pomocy społecznej,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy rodzinie,
 • zatrudnienia i poradnictwa zawodowego,
 • edukacji,
 • pomocy postepenitencjarnej.

Służby społeczne mogą występować w zinstytucjonalizowanej formie, np. ośrodków pomocy społecznej, czy różnych stowarzyszeń prowadzących działalność charytatywną, bądź niezinstytucjonalizowanej, np. grup samopomocowych, pomocy sąsiedzkiej.

Finansowanie służb społecznych

Źródłem finansowania służb społecznych mogą być fundusze państwowe i wówczas są to publiczne służby społeczne lub fundusze fundacji, stowarzyszeń, osób prywatnych — wtedy są to służby społeczne niepubliczne.

Można wyodrębnić służby społeczne publiczne – finansowane z podatków (instytucje państwowe i samorządowe) i niepubliczne – opłacane ze środków niepublicznych (np. fundacje, charytatywne organizacje kościelne).

Kadra służb społecznych

Kadrę służb społecznych tworzą zarówno osoby w nich zatrudnione, jak i wolontariusze. Szczególna rola przypada w nich specjalistom „pierwszego kontaktu”, którzy świadczą zindywidualizowaną pomoc klientom służb społecznych.

Specjalistami tymi są:

 • pracownicy socjalni,
 • pedagodzy społeczni,
 • psychologowie,
 • kuratorzy sądowi,
 • doradcy zawodowi itd.

Służby społeczne działają w następujących dziedzinach:

 • pomoc społeczna (np. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej),
 • ochrona zdrowia (np. asystenci socjalni w szpitalach, stowarzyszenia chorych),
 • zatrudnienie (np. kluby pracy, poradnictwo zawodowe),
 • pomoc rodzinie (np. świetlice środowiskowe),
 • edukacja (np. pracownicy socjalni w domach dziecka),
 • wymiar sprawiedliwości (np. kuratorzy sądowi, organizacje zajmujące się pomocą postpenitencjarną).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*