• Główne cele pomocy społecznej

  wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach […]

 • Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

  Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i […]

 • Zasady pomocy społecznej

  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, […]

 • Definicja Służby Społeczne

  Służby społeczne – instytucje, organizacje lub zorganizowane grupy ludzi realizujące pracę socjalną. Wyróżnia je indywidualizacja celów i metod działania, wynikająca ze specyfiki ich pracy — […]

Szkoły społeczne

Szkoła społeczna – jedna z niepublicznych form organizacyjno-prawnych jednostek oświatowych (obok szkoły prywatnej), w której rolę założyciela pełni towarzystwo oświatowe, a proces zarządzania placówką jest uspołeczniony przede wszystkim poprzez pogłębione zaangażowanie rodziców.

Wysokość czesnego ustala stowarzyszenie prowadzące szkołę. Kierunki wydatkowania przychodów określają rodzice. Towarzystwo nie czerpie zysków, a wszystkie zarobione pieniądze wydawane są na realizację celów statutowych szkoły.

CDS Omnia - dotowanie szkół niepublicznych

Kontakt

sppss@sppss.torun.pl